Jawor - Twoja sprawa

 

Społeczna mobilizacja i uwolnienie energii mieszkańców Jawora – taki cel przyświeca działaniom podjętym na początku bieżącego roku przez Urząd Miejski w Jaworze. Kiedy tylko Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawiadomił o możliwości uzyskania wsparcia na opracowanie lokalnych programów rewitalizacji, jasne było, że Jawor również powalczy o niemałe środki finansowe. Złożony przez jaworski magistrat wniosek o dofinansowanie w dwustopniowej ocenie uzyskał wymaganą liczbę punktów, dzięki czemu w marcu rozpoczęły się prace nad opracowaniem dokumentów rewitalizacyjnych.


O rewitalizacji

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miast skupiającą się na wyznaczeniu obszarów w mieście, na których występują zjawiska kryzysowe w celu ich ożywienia, odnowy, czy nadania im nowych funkcji. Punktem wyjścia jest zawsze sytuacja społeczna na danym obszarze dlatego warunkiem koniecznym dobrze przeprowadzonego procesu rewitalizacji jest zaangażowanie mieszkańców, liderów lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców, czy innych partnerów rozwoju. Zaangażowanie to może przybierać bardzo różne formy, w tym organizację badań, spotkań, czy konsultacji. Takie działania nabiorą wkrótce impetu także w Jaworze.

Jawor przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, w ramach której zamierza zdobyć środki na rewitalizację tkanki miejskiej i zasobów mieszkaniowych, stworzenie miejsc integracji mieszkańców, miejsc aktywności społecznej, czy wykorzystanie jakże bogatego dziedzictwa kultury i historii miasta. Proces ten będzie przebiegał w duchu społecznego zaangażowania i poczuciu, że Jawor to wspólna sprawa wszystkich mieszkańców.


O projekcie

W styczniu 2016 r. Gmina Jawor złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o udzielenie dotacji na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, cały projekt występuje pod nazwą: „Bogate dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Miasta Jawora platformą współpracy, integracji i komunikacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji”.

Opracowanie dokumentu obejmuje m.in. przeprowadzenie badań socjologicznych i zorganizowanie szeregu spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami samorządu i lokalnymi liderami. Prace te będą służyć wyznaczeniu tych części miasta, które najbardziej potrzebują realizacji działań rozwojowych. Łącznie wartość zaplanowanych zadań wyniesie prawie 120 tyś. zł. Środki będą pochodzić w 90% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pozostałe 10% to tak zwany wkład własny Gminy Jawor.

Urzędnicy wstępnie wyznaczyli tereny najpilniej wymagające odnowy. Ocenia się, że działań rewitalizacyjnych wymaga w szczególności obszar centrum miasta – jako jego wizytówka, tj. Rynek wraz z przylegającymi uliczkami. Plany dotyczą także Zamku Piastowskiego jako symbolu bogatego dziedzictwa historii miasta oraz tak zwanego Starego Jawora wymagającego silniejszego zintegrowania z miastem.

Założenia te zostaną skonfrontowane z odczuciami i preferencjami mieszkańców, tak aby proces rewitalizacji miał charakter oddolny i jednoczył jak największą liczbę mieszkańców wokół wspólnej sprawy jaką jest Jawor.

Trzeba podkreślić, że rewitalizacja to nie tylko inwestycje budowlane: odnowienie kamienic czy modernizacja infrastruktury publicznej. Rewitalizacja musi przede wszystkim odpowiadać potrzebie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej zatem bardzo ważnym elementem powstającego dokumentu będą działania społeczne ukierunkowane na wykorzystanie potencjału i energii mieszkańców oraz wsparcie oddolnych inicjatyw.